CITYRUN2023_ COVER PROFILE_FB_01_500x500

AMAZING THAILAND

ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์…(ซีซั่น 3)

โมเมนต์ที่ใช่…สร้างได้ ไม่ต้องรอ

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(21 ต.ค.66 – 19 พ.ย.66)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

(เปิดระบบตั้งแต่ วันพฤหัสที่ 12 ต.ค.66 เป็นต้นไป)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกคนจะให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ มีการออกกำลังกายเล่นกีฬามากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) จึงเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็น กลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อสูง มีความหลากหลาย และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม การท่องเที่ยว เชิงกีฬานั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป เนื่องจากมีความครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยวและ ด้านกีฬา ซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนจะสามารถต่อยอด สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวของไทยขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ จัดการแข่งขันให้ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้ชื่อ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” โดยเป็นกิจกรรมใน (เฟสที่ 3) สานต่อจากโครงการ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์” (ซีซั่น 1) ที่ได้จัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 และโครงการ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” (ซีซั่น 2) ซึ่งจัดทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของทั้ง 2 เฟส (เฟสที่ 1 และ 2) ได้รับผลสำเร็จ ทั้งในด้านการสร้างกระแสความตื่นตัวและการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถดึงดูดให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามถิ่นได้เป็นอย่างดี

 

กิจกรรม “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” กำหนดจัดในช่วงปลายของฤดูท่องเที่ยว Low Season ก่อนเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว High Season ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2566 คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก เกิดอัตราว่าจ้างงานระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เกิดรายได้หมุนเวียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้กิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นจุดขาย ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นด้านศักยภาพในการจัดกิจกรรมระดับประเทศให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม
 3. เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 4. มีการจ้างงานระยะสั้นเพิ่มขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

เป้าหมาย

 1. นักท่องเที่ยวชาวไทย
 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
 3. ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศ (EXPAT)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2566 (5 สัปดาห์ หรือ 10 ครั้ง)
 2. วันที่จัดกิจกรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.30-19.30 น.

วันที่ 21-22, 28-29 ต.ค. 66 (2 สัปดาห์)

วันที่ 4-5, 11-12, 18-19 พ.ย. 66 (3 สัปดาห์)

หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และสถานที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างช่วงการจัดงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน (เฟส 1)

จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเอง และครอบครัวให้หันมาออกกำลังกาย หรือใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตัวแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชั่นระดับโลก District Race มาเป็นเครื่องมือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดเวลาของการร่วมกิจกรรม คือ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่าง 05.30-19.30 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้มือถือเป็นอุปกรณ์บังคับ เพื่อค้นหาจุด Check Point ที่ถูกติดตั้งไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ภูเขาทอง, วัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, สถานีรถไฟ BTS, ถนนข้าวสาร, หัวลำโพง, เยาวราช หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนที่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ตอบคำถาม (Quiz) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบให้ถูกต้องเพื่อรับคะแนนสะสมโบนัสอีกด้วย

 

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off ในทุกสัปดาห์ คือ 19.30 น.ระบบจะแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล และ/หรือ ของที่ระลึกโครงการต่างๆ ระบบจะทำการสุ่มจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และประกาศผู้โชคดี ทุกวันพฤหัสในทุกๆ สัปดาห์ โดยจะจัดส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

 

ข้อกำหนดและกติกาในการร่วมกิจกรรม มีดังนี้

1.ลงทะเบียน ทาง amazingthailandcityrun.com (1 ท่าน สมัครได้ไม่เกิน 3 สัปดาห์)

2.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District Race

3.วันแข่งขัน: รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์

(สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 21 – 22  ตุลาคม 66 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 66 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 66 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 66 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 66 / 05.30-19.30 น.)

4.ระยะเวลาแข่งขัน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น.)

5.จุด Check-point: จำนวน 50 จุด ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ถูกกำหนด

6.ของที่ระลึก (ลุ้นรับของที่ระลึกโครงการทุกๆ สัปดาห์)

 • เสื้อแจ็คเก็ต
 • เสื้อคอกลม
 • เสื้อกล้าม
 • ปลอกแขน
 • ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

7.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ในสัปดาห์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ (วันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์) โดยจะได้รับรหัส (CODE) ทางอีเมล์ หลังจากการลงทะเบียนสมัครแข่งขันทางเว็บไซด์ amazingthailandcityrun.com เสร็จสิ้น

8.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขันแต่ละภารกิจ (Mission) เพื่อทำคะแนนสะสมให้ได้ 3,000 คะแนน หรือมากกว่า ของแต่ละสัปดาห์ (วันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์) ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ ได้ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)

9.คะแนนที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์สามารถนำมาลุ้นรับของที่ระลึกได้เฉพาะสัปดาห์ที่แข่งขันเท่านั้น โดยไม่สามารถนำคะแนนของสัปดาห์อื่นมารวมกัน เพื่อใช้สิทธิ์รับของที่ระลึกในสัปดาห์ถัดไปได้

10.ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไปได้ โดยต้องละเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ ในทุกๆ สัปดาห์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนทาง
  www.amazingthailandcityrun.com
 2. สมัคร / รับรองตัวเอง
  แอปพลิเคชั่น DISTRICT
 3. รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 4. START THE RACE
  2 วัน / การร่วมกิจกรรม (ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 05.30-19.30 น.)
  50 จุด / CHECKPOINTS / พื้นที่
  5 สัปดาห์ / 5 WEEKS CHALLENGE
 5. COLLECT YOUR POINT
  สะสมคะแนน อย่างน้อย 3,000 คะแนน
  ลุ้นรับของที่ระลึก ในแต่ละสัปดาห์
 6. ประกาศรางวัลประจำสัปดาห์
 7. ผู้จัดงานส่งของที่ระลึกทางไปรษณีย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
 2. ประชาชนเกิดความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวมากขึ้นและสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สะท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
 4. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบาลและการดำเนินงานของ ททท.

REGISTRATION / ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

(เปิดระบบตั้งแต่ วันพฤหัสที่ 12 ตค 66 เป็นต้นไป)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนสมัครแก่ท่านได้ ทาง

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ amazingthailandcityrun@gmail.com

HOW TO JOIN / วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง www.amazingthailandcityrun.com เพื่อรับรหัส (CODE)  ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District Race
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr
  #ระบบปฏิบัติการที่รองรับ- Android เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป- iOS เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป
 3. แอปพลิเคชั่น District ป้อนรหัส (CODE) 6 หลัก ที่ได้รับจากการสมัครสำหรับใช้ร่วมกิจกรรมของคุณ เพื่อเข้าร่วมภารกิจ “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่…สร้างได้ ไม่ต้องรอ”
 4. เริ่มภารกิจ “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่…สร้างได้ ไม่ต้องรอ” โดยเริ่มกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ถึง 19 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 5.30 – 19.30 น. คุณมีช่วงเวลาดังกล่าวในการทำคะแนนสะสมให้ได้ 3,000 แต้มหรือมากกว่า ด้วยการเดิน วิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ได้
 5. เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off ของแต่ละสัปดาห์ (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.) ระบบจะประมวลผลคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำแต้มสะสมมาจับฉลากของรางวัลประจำสัปดาห์

PRIZES / ของรางวัล

ของที่ระลึกโครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตาม Mission และเส้นทางวิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ โดยจะต้องทำคะแนนสะสมจากการวิ่งให้ได้ 3,000 แต้มหรือมากกว่า จึงจะได้สิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกโครงการจากการจับฉลากในทุกๆสัปดาห์

 • เสื้อแจ็คเก็ต
 • เสื้อคอกลม
 • เสื้อกล้าม
 • ปลอกแขน
 • ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ​ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงของที่ระลึก

กติกา​การรับสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขันแต่ละภารกิจ (Mission)  เพื่อทำคะแนนสะสมให้ได้ 3,000 คะแนน หรือมากกว่า ของแต่ละสัปดาห์ (วันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์) ลุ้นรับของที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ ได้ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)
 • คะแนนที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์สามารถนำมาลุ้นรับของที่ระลึกได้เฉพาะสัปดาห์ที่แข่งขันเท่านั้น โดยไม่สามารถนำคะแนนของสัปดาห์อื่นมารวมกัน เพื่อใช้สิทธิ์รับของที่ระลึกในสัปดาห์ถัดไปได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ของตนเองที่ตรงกับผลคะแนนในแอพพลิเคชั่น (Post To Feed) กรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

 

วิธีบันทึกแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งของผู้ร่วมกิจกรรม

 • หลังจากกดปุ่ม​ “สิ้นสุดกิจกรรม” ปุ่มสี่เหลี่ยมขาวด้านขวาบน​ ให้กดปุ่ม​ “Post to feed”
 • ระบบจะแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ ของผู้ร่วมกิจกรรม
 • ท่านสามารถเขียน​รีวิวหรือแชร์ประสบการณ์​ต่างๆ​ ผ่านทางเฟสบุ๊คและสื่อโซเชียลของท่านได้

YOUR MISSION / เป้าหมาย

3 ชั่วโมง…กับความสนุกทุกเส้นทาง
120 เช็คพ้อยท์…กับความท้าทายไม่รู้จบ
3,000 แต้ม…ที่คุณต้องสะสม
ลุ้นรับของรางวัลจากการจับฉลากอีกมากมาย

COURSE MAP / แผนที่กิจกรรม

Mission #1 : วันที่ 21-22 ตค 66

ชื่อตอน: วิ่งฮีลใจ โมเมนต์ที่ใช่ ในย่านไฮโซ (สัปดาห์ที่ 1)

เปิดปฐมฤกษ์สัปดาห์ที่ 1 กับจุดเช็คพ็อยท์ที่มากขึ้น  ครอบคลุมพื้นที่กว่า 23 ตารางกิโลเมตร ใครที่เพิ่งมาเล่นแอดแนะให้ศึกษาแผนที่เส้นทางวิ่งได้จาก Map นี้เลยนะ

 

จุดนัดพบแรก ที่แอดขอแนะนำ จุดแรกถึงเป็นไฮไลท์ที่สำคัญ หนึ่งในเส้นทางแข่งขัน ATMBKK “วิ่งผ่าเมือง” ที่สำคัญ คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดตอบคำถาม จากนั้นวิ่ง ไปเช็คเก็บแต้มที่จุด สวนสันติภาพ, King Power รางน้ำ, แอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท, ห้างเออีซี (พันทิพย์ประตูน้ำ)

 

อีกหนึ่งจุดนัดพบแอดแนะนำ ได้แก่ สวนสาธารณะอย่าง สวนลุมพินี และสวนเบญจกิติ ซึ่งทั้ง 2 จุดสามารถเริ่มต้นเอาฤกษ์เอาชัยด้วยจุด Quiz (300 แต้ม) จากนั้น จะวิ่งขึ้นเหนือไปทางแยกอโศก, มศว., แวะจุดตอบคำถามที่ การท่องเที่ยวฯ แล้วตัดเข้าซอยนานา พร้อมเส้นทางวิ่งเลียบคลองแสนแสบ พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์สัน, ท่าเรือนานาเหนือ ท่าเรือประตู

 

สัมผัสบรรยากาศ วิถีสุดชิค ชีวิตหรูหรา “ย่านสาทร” ซึ่งจุดศูนย์รวมไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวชาวออฟฟิศ โดยมีตึกมหานคร และตึก Empire Tower ที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญใจกลางย่านนี้ ลัดเลาะไปบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อทำภารกิจและเก็บคะแนนกันต่อ กับถนนย่านธุรกิจระดับไฮเอนด์ “สีลม” ที่ได้ฉายาว่า “วอลล์สตรีทเมืองไทย” ชมตึกรามบ้านช่อง สถาปัตยกรรมที่ถูกผสมสานตามกาลเวลา อาทิ ถนนสีลม, วัดแขก, ซอยธนิยะ  นอกจากนี้ ยังมีจุดเช็คพ็อยท์ที่คุ้นเคย อาทิ หัวลำโพง, อุทยาน 100 ปี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ร.ร.อัสสัมชัญฯ รวมถึงจุดตอบคำถาม Stadium One, วงเวียนโอเดียน, Street Art ซอย เจริญกรุง 32, ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน ฯลฯ  วิ่งเสร็จแวะช้อปปิ้งและแฟชั่นใจกลางเมืองกรุงที่ทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น Siam Square,  Central Word, Central Embassy , สามย่านมิตรทาวน์ , เทอร์มินอล 21 แยกอโศก และอื่นๆ ให้ได้เก็บคะแนนอีกมากมาย

Mission #2 : วันที่ 28-29 ตค 66

ชื่อตอน: วิ่งย้อนยุค สุดวินเทจ ตามหาโมเมนต์ของใจ (สัปดาห์ที่ 2)

เส้นทางในฝันที่ทุกคนเฝ้ารอวิ่งซิตี้รัน แบบย้อนยุค เสพบรรยากาศของเมืองกรุงในอดีต ร่วมถึง ความอลังการของสถาปัตยกรรมของเมืองในเขตพระนคร “รอบเกาะรัตนโกสินทร์” ที่ทุกคนนึกถึง

 

ภารกิจ หรือ MISSION นี้จะพาทุกท่านไปชมทัศนียภาพในสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเสน่ห์ ชวนหลงไหล ติดอันดับโลก อาทิ วิ่งลัดเลาะรอบพระบรมมหาราชวัง ผ่านป้อมพระสุเมรุ, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แลนด์มาร์คเส้นชัยของการแข่งขัน ATMBKK, ถ.กัลยาณไมตรี, มิวเซี่ยมสยาม, ชมความงดงามสถาปัตยกรรมไทย-จีนที่วัดมังกร, ถ่ายรูปกับถนนสุดฮิปขวัญใจวัยโจ๋ คลองโอ่งอ่าง, สัมผัสความยิ่งใหญ่ไชน่าทาวน์เยาวราช และวงเวียนโอเดียน ฯลฯ แวะเติมพลังที่ท่ามหาราช แหล่งรวมร้านอาหารชิค ชิว ริมน้ำเจ้าพระยา, เติมความหวานที่ร้านมนต์นมสด, ดื่มกาแฟ หากท้องร้องอยากจัดหนักแวะร้านเจ๊ไฝหรือผัดไทยประตูผี ได้ทันที

 

ข้ามโซนไปวิ่งสุดมันกันตลอดถนนราชดำเนิน สัมผัสธรรมชาติกับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน แวะถ่ายรูปที่สถานีรถไฟสวนจิตรฯ ก่อนวกมาเก็บคะแนนแถวคลองมหานาค ผ่านตลอดโบ๊เบ๊ วนที่หัวลำโพง สามย่านมิตรทาวน์และสเตเดียมวัน จากนั้นแวะมาเก็บเช็คคะแนนกันต่อที่โซนปทุมวัน จุดรวมวันรุ่น Siam Sky Walk วิ่งไปเก็บคะแนนที่แลนด์มาร์คสำคัญอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สวนสันติภาพ, ลงมาท่าเรือประตูน้ำ เข้าจุฬาลงกรณ์ มาถึงสวนลุมพินี ปิดท้ายโซนสีลมสุดประทับใจ จุดคำตอบที่ตึกมหานคร, ไว้ขอพรที่วัดแขก, ถ่ายรูปเก๋ๆกับกำแพงของเด็กแนว Street Art ซอยเจริญกรุง 32 ฯลฯ และอื่นๆ ให้ได้เก็บคะแนนอีกมากมาย

Mission #3 : วันที่ 4-5 พย 66

ชื่อตอน: “วิ่งผ่ากรุงสุดฟัน…สนุกมันส์ทุกโมเมนต์”
เส้นทางในสัปดาห์ที่ 3 กับการวิ่งผ่านตามแนวรถไฟฟ้า ที่ทุกคนเรียกร้อง ใครไม่รู้เริ่มจุดไหน แอดแนะนำให้นะ จุดนัดพบที่ทุกคนคุ้นเคย Stadium One พร้อมเก็บ Quiz 300 แต้ม วิ่งไปต่ออุทยานฯ 100 ปี ไปสามย่านมิตรทาวน์ จะวนยาวไปเส้นทางสวนลุมพินี ที่มีจุดตอบคำถามก็ได้นะ โซนนี้มีจุดให้เก็บมากมาย อาทิ Q-House, Medpark, สวนเบญจกิตติ, ศาลท้าวมหาพรหมณ์, ท่าเรือประตูน้ำ ฯลฯ แถวโซนปทุมวัน ลุมพินี นี้มีแต้มให้เก็บอีกมากมาย

 

จากนั้นไปต่อในโซนเส้นถนนรัชดา จากแยกอโศก ขึ้นไป ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แวะตอบคำถามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิ่งไปตามแนวรถไฟใต้ดิน MRT พระราม 9, The Street รัชดา, แวะขอพรที่ เทวลัยพระพิฆเนศ (ขอให้ได้รางวัลสัปดาห์นี้น้า) แวะตอบคำถามที่ตึกเมืองไทยประกันชีวิต และจุดเก็บแต้มอื่นตามแนวรถไฟใต้ดิน

 

โซนถัดไปแนวเส้นรถไฟฟ้า BTS แอดแนะนำเริ่มต้นที่สวนรถไฟกับจุดตอบคำถาม วิ่งตามแนวรถไฟฟ้า BTS ต่อไปถึง สวนจตุจักร, สะพานควาย, สนามเป้า, ผ่านจุดตอบคำถาม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเส้นทางที่วิ่งของ “วิ่งผ่าเมือง” [ATMBKK2023] ไปต่อ อยากให้ทุกท่านได้ซึมซับบรรยากาศ แอดอยากเชิญชวนให้ทุกคนแวะไปเยี่ยมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ สร้างความคุ้นเคย ก่อนวันแข่งขันจริงกันก่อน เพราะเดี๋ยวจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง

Mission #4 : วันที่ 11-12 พย 66

ชื่อตอน: “ซิตี้รันกันทั้งเมือง สุดมันส์..ทุกโมเม้นต์”

โซนพระนคร

ภารกิจโซนนี้จะพาสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเสน่ห์ ชวนหลงไหล ติดอันดับโลก อาทิ วิ่งลัดเลาะรอบพระบรมมหาราชวัง, สนามหลวง, แวะเก็บเช็คพ็อยท์ที่ มิวเซี่ยมสยาม, ป้อมพระสุเมรุ, ถ่ายรูปกับสุดฮิปคลองโอ่งอ่าง, ถนนกัลยาณไมตรี,         ถนนข้าวสาร ชมสถาปัตยากรรมไทย-จีนที่วัดมังกรกมลาวาส, วงเวียนโอเดียน ไหว้พระขอพรที่วัดสระเกศ, วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พร้อมตอบคำถามที่จุดเสาชิงช้า, สวนหลวงพระราม 8,  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา, สัมผัสความยิ่งใหญ่แลนด์มาร์คเส้นชัยของการแข่งขัน ATMBKK2023 นี้

 

แวะเติมพลังที่ท่ามหาราช และท่าเตียน ข้ามโซนไปวิ่งสุดมันกันตลอดถนนราชดำเนิน, ทำเนียบรัฐบาล, สนามมวยราชดำเนิน สัมผัสธรรมชาติกับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน แวะถ่ายรูปที่สถานีรถไฟสวนจิตรฯ ก่อนวกมาเก็บคะแนนแถวคลองมหานาค ผ่านตลอดโบ๊เบ๊ สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ ฯลฯ

 

โซนปทุมวัน-สีลม-ลุมพินี-เพชรบุรี-สุขุมวิท

ไฮไลท์โซนใหญ่ใจกลางกรุงฯ มีจุดให้เก็บคะแนนมากมาย แนะนำให้มาจุดนัดพบที่นิยมรวมตัวกันที่สเตเดียมวัน,สวนลุมพินี เก็บคะแนนจุดคำถามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หัวลำโพง ,รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ตึกมหานคร, ศาลท้าวมหาพรหม, สวนเบญจกิตติ, The Davis, เก็บจุดเช็คพ็อยท์กันต่อเนื่อง สยามสกายวอร์ค, สามย่าน มิตรทาวน์, Empire Tower, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ท่าเรือนานาเหนือ, ท่าเรือประตูน้ำ วิ่งทะลุซอยดัง อาทิ ซอยคอนแวนต์, ซอยธนิยะ, ซอยนานา, ซอยสุขุมวิท 31, ซอยหลังสวน  แวะพเก็บแต้มตามสวนต่างๆ สวนป่าเบญจกิติ, อุทยานเบญจสิริ, อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ และจุดอื่นให้เก็บแต้มอีกมากมาย เป็นต้น

 

โซนพหลโยธิน-รัชดาฯ

จุดรวมคนวิ่งยอดที่ยอดที่สุดในกทม. สวนรถไฟ ไปเก็บแต้มคำถามที่ Tri-League World เก็บเช็คพ็อยส์ที่ เส้นทาง MRT-ถนนรัชดาฯ วิ่งไปตามแนวรถไฟใต้ดิน MRT ลาดพร้าว, เทวาลัย พระพิฆเนศ, The Street Ratchada, Fortune Town  ตอบคำถามที่จุด เมืองไทยประกันชีวิต, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และอีกเส้นทางสุดประทับใจกับแนวรถไฟฟ้า BTS สวนจตุจักร, ซอยอารีย์, ราชดำริ, ราชเทวีต่อเนื่องไปพิพิธภัณฑ์เด็ก Kingpower ซอยรางน้ำ, ถึงจุดตอบคำถามอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หนึ่งนแลนด์มาร์คสำคัญของการแข่งขัน ATMBKK2023 และยังมี BTS สะพานควาย, BTS สนามเป้า ฯลฯ รวมทั้งเส้นรถไฟฟ้า Airport Link มักกะสัน, ราชปรารภ, พญาไท และจุดอื่นๆให้เก็บแต้มอีกมากมาย

Mission #5 : วันที่ 18-19 พย 66

ชื่อตอน: “ซิตี้รันกันทั้งเมือง สุดมันส์..ทุกโมเม้นต์”

โซนพระนคร

ภารกิจโซนนี้จะพาสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเสน่ห์ ชวนหลงไหล ติดอันดับโลก อาทิ แวะเก็บเช็คพ็อยท์ที่ ถ่ายรูปกับสุดฮิปคลองโอ่งอ่าง, ชมสถาปัตยากรรมไทย-จีนที่วัดมังกรกมลาวาส, วงเวียนโอเดียน ไหว้พระขอพรที่วัดสระเกศ, วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พร้อมตอบคำถามที่จุดเสาชิงช้า, สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ก่อนวกมาเก็บคะแนนแถวคลองมหานาค ผ่านตลอดโบ๊เบ๊ สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ ฯลฯ

 

โซนปทุมวัน-สีลม-ลุมพินี-เพชรบุรี-สุขุมวิท

ไฮไลท์โซนใหญ่ใจกลางกรุงฯ มีจุดให้เก็บคะแนนมากมาย แนะนำให้มาจุดนัดพบที่นิยมรวมตัวกันที่สเตเดียมวัน,สวนลุมพินี เก็บคะแนนจุดคำถามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หัวลำโพง ,รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ตึกมหานคร, ศาลท้าวมหาพรหม, สวนเบญจกิตติ, The Davis, เก็บจุดเช็คพ็อยท์กันต่อเนื่อง สยามสกายวอร์ค, สามย่าน มิตรทาวน์, Empire Tower, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ท่าเรือนานาเหนือ, ท่าเรือประตูน้ำ วิ่งทะลุซอยดัง อาทิ ซอยคอนแวนต์, ซอยธนิยะ, ซอยนานา, ซอยสุขุมวิท 31, ซอยหลังสวน แวะพเก็บแต้มตามสวนต่างๆ สวนป่าเบญจกิติ, อุทยานเบญจสิริ, อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ และจุดอื่นให้เก็บแต้มอีกมากมาย เป็นต้น

 

โซนพหลโยธิน-รัชดาฯ

จุดรวมคนวิ่งยอดที่ยอดที่สุดในกทม. สวนรถไฟ ไปเก็บแต้มคำถามที่ Tri-League World เก็บเช็คพ็อยส์ที่ เส้นทาง MRT-ถนนรัชดาฯ วิ่งไปตามแนวรถไฟใต้ดิน MRT ลาดพร้าว, เทวาลัย พระพิฆเนศ, The Street Ratchada, Fortune Town ตอบคำถามที่จุด เมืองไทยประกันชีวิต, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และอีกเส้นทางสุดประทับใจกับแนวรถไฟฟ้า BTS สวนจตุจักร, ซอยอารีย์, ราชดำริ, ราชเทวีต่อเนื่องไปพิพิธภัณฑ์เด็ก Kingpower ซอยรางน้ำ, ถึงจุดตอบคำถามอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หนึ่งนแลนด์มาร์คสำคัญของการแข่งขัน ATMBKK2023 และยังมี BTS สะพานควาย, BTS สนามเป้า ฯลฯ รวมทั้งเส้นรถไฟฟ้า Airport Link มักกะสัน, ราชปรารภ, พญาไท และจุดอื่นๆให้เก็บแต้มอีกมากมาย

REWARD LISTS / ตรวจสอบรายชื่อผู้พิชิตของที่ระลึก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1 (21 – 22 ตุลาคม 66)

สนับสนุนโดย Amazing Thailand

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อคอกลม T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อกล้าม Singlet (City Run Edition) จํานวน 400 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลปลอกแขน (City Run Edition) จํานวน 100 คู่

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 2 (28 – 29 ตุลาคม 66)

สนับสนุนโดย AMAZING THAILAND

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อคอกลม T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อกล้าม Singlet (City Run Edition) จํานวน 400 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลปลอกแขน (City Run Edition) จํานวน 100 คู่

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 3 (4 – 5 พฤศจิกายน 66)

สนับสนุนโดย AMAZING THAILAND

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อคอกลม T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อกล้าม Singlet (City Run Edition) จํานวน 400 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลปลอกแขน (City Run Edition) จํานวน 100 คู่

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 4 (11 – 12 พฤศจิกายน 66)

สนับสนุนโดย AMAZING THAILAND

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อคอกลม T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อกล้าม Singlet (City Run Edition) จํานวน 400 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลปลอกแขน (City Run Edition) จํานวน 100 คู่

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 5 (18 – 19 พฤศจิกายน 66)

สนับสนุนโดย AMAZING THAILAND

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อคอกลม T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อกล้าม Singlet (City Run Edition) จํานวน 400 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลปลอกแขน (City Run Edition) จํานวน 100 คู่

PHOTO GALLERY

ภาพไฮไลท์สัปดาห์ที่ 1

วันที่ 21-22 ตค 66

FAQ – คำถามที่ถามบ่อย

“Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” คืออะไร?

ยินดีต้อนรับสู่ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ”  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “City Run” โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตัวแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชั่นระดับโลก District Race มาเป็นเครื่องมือ สนุกทุกเส้นทาง…ทั่วกรุงเทพฯ ระยะเวลาของกิจกรรรม 21 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2566 (5 สัปดาห์)

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดเวลาของการร่วมกิจกรรม เริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 05.30 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น. ต่อ 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่จะต้องใช้มือถือเพื่อค้นหาจุด Check Point ที่ถูกติดตั้งไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนที่แตกต่างในจุดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ตอบคำถาม (Quiz) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบให้ถูกเพื่อรับคะแนนสะสมโบนัสอีกด้วย

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off ในทุกสัปดาห์ คือ 19.30 น. ระบบจะประมวลผลคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำแต้มสะสมมาจับฉลากของรางวัลประจำสัปดาห์ จะทำการสุ่มจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อย่าลืมถ่ายรูป เขียนแคปชั่นแล้วติดแฮทแท็ค #AMAZINGTHAILANDCITYRUN  #โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ แล้วแชร์เรื่องราวความสนุกความประทับใจบนฟีดทางโซเชียลมีเดียของคุณด้วยนะ!

คุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ? ออกไปเริ่มเล่นกันได้เลย “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ”

ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” ได้อย่างไร?

 1. สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง amazingthailandcityrun.com เพื่อรับรหัส (CODE) กิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District Race
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr#ระบบปฏิบัติการที่รองรับ- Android เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป- iOS เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป
 3. แอปพลิเคชั่น District ป้อนรหัส (CODE) 6 หลักที่ได้รับจากการสมัครสำหรับใช้สมัครร่วมกิจกรรมของคุณ เพื่อเข้าร่วมภารกิจ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ”
 4. เริ่มภารกิจ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” โดยเริ่มกิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ถึง 19 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 5.30 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น. คุณมีช่วงเวลาดังกล่าวในการทำคะแนนสะสมให้ได้ 3,000 แต้มหรือมากกว่า ด้วยการเดิน วิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ได้
 5. เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off ของแต่ละสัปดาห์ (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.) ระบบจะประมวลผลคะแนนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำแต้มสะสมมาจับฉลากของรางวัลประจำสัปดาห์

“Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” มีให้วิ่งในสถานที่ใดบ้าง?

กิจกรรม “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” จะสามารถสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมา ด้วยการวิ่งรูปแบบซิตี้รัน กับความท้าทายในแต่ละภารกิจ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการกำหนดจุด Check-point และจุด Quiz กระจายอยู่ทั่วไป ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

วันที่จัดกิจกรรม (เฟสที่1)

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.30-19.30 น. (5 สัปดาห์)

วันที่ 21-22, 28-29 ตค 66 (2 สัปดาห์)

วันที่ 4-5, 11-12, 18-19 พย 66 (3 สัปดาห์)

“Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ”  มีกิจกรรมกี่ครั้ง?

กิจกรรม “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” มีระยะเวลาของกิจกรรรมตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 66 (5 สัปดาห์) ระยะเวลาแข่งขันจะเริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 05.30 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น. รวม 5 สัปดาห์ ดังนี้

(สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 66)

(สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 66)

(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 66)

(สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 66)

(สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 66)

การสะสมคะแนนและด่านต่างๆใน “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” มีอะไรบ้าง?

แต่ละภารกิจ (Mission) ในละสัปดาห์ คุณมีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขัน มีจุด Check-point: จำนวน 50 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ตามภารกิจในสัปดาห์นั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งสะสมคะแนนให้ได้ 3,000 แต้ม หรือมากกว่า เพื่อรับสิทธิ์ในการจับฉลากแลกของที่ระลึกโครงการ/สัปดาห์ โดยมีด่านให้เก็บคะแนนสะสม ดังนี้

 1. จุด Check Point จุดสีเขียว 100 คะแนน จุดสำหรับเก็บคะแนนสะสมโดยการวิ่งไปตามจุดเพื่อเก็บคะแนน วิ่งผ่านสถานที่นั้นเพื่อเก็บคะแนน กระจายตามจุด ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ
 2. จุด Quiz จุดสีเหลือง 300 คะแนน จุดคำถามแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้รอบตัว ตอบถูกจะได้รับ 300 แต้ม หากตอบผิดจะได้รับ 100 แต้ม

การสะสมคะแนนให้ได้ 3,000 แต้ม หรือมากกว่า เพื่อได้สิทธิ์จับฉลากของรางวัล สำหรับ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” มีของที่ระลึกอะไรบ้าง?

 • เสื้อแจ็คเก็ต
 • เสื้อคอกลม
 • เสื้อกล้าม
 • ปลอกแขน

การนับรวมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล?

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขันแต่ละภารกิจ (Mission)  เพื่อทำคะแนนสะสมให้ได้ 3,000 คะแนน หรือมากกว่า ของแต่ละสัปดาห์ (วันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์) ลุ้นรับของที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ ได้ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)

คะแนนที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์สามารถนำมาลุ้นรับของที่ระลึกได้เฉพาะสัปดาห์ที่แข่งขันเท่านั้น โดยไม่สามารถนำคะแนนของสัปดาห์อื่นมารวมกัน เพื่อใช้สิทธิ์รับของที่ระลึกในสัปดาห์ถัดไปได้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ของตนเองที่ตรงกับผลคะแนนในแอพพลิเคชั่น (Post To Feed) กรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านจะต้องวิ่งคนเดียวหรือวิ่งแบบเป็นทีม?

นี่เป็นกิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะสำหรับ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” เท่านั้น ที่คุณสามารถวิ่งเก็บคะแนนแบบตัวคนเดียว หรือสามารถวิ่งแบบเป็นทีมก็ได้ โดยการเชิญเพื่อนมาร่วมวิ่ง หากเพื่อนกดตอบรับคำเชิญก็สามารถวิ่งไปพร้อมกันเพื่อพิชิตภารกิจร่วมกันอย่างสนุกสนาน

ท่านสามารถลงสมัครหลายครั้งได้หรือไม่?

ได้  ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการร่วมกิจกรรมอีก สามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป โดยต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ในทุกๆ สัปดาห์ โดย 1 ท่านสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 สัปดาห์

วิ่งแทนกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะระบบต้องใช้มือถือและอีเมล์ของท่านในการยืนยันตัวตนทั้งตอนที่สมัครและตอนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ฉันควรระวังมาตรการด้านความปลอดภัยอะไรบ้างสำหรับ “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เว่อร์ (ซีซั่น 3) โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ ไม่ต้องรอ” ?

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และไม่รบกวนการดำเนินชีวิตปกติของบุคคลอื่นด้วย

ฉันสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแอป District Race ได้ทางไหนบ้าง?

 • สมัครลงทะเบียนทาง amazingthailandcityrun.com เพื่อรับรหัส (CODE) สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม
 • มือถือและแอปพลิเคชั่น District Race เวอร์ชันล่าสุดที่สมาร์ทโฟนของท่าน
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr

ระบบปฏิบัติการที่รองรับและไม่รองรับของแอปพลิเคชั่น Distict Race?

 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

– Android เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป

– iOS เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป

 • ระบบปฏิบัตการที่ไม่รองรับ

– HarmonyOS (มือถือ Huawei)

 

คำแนะนำเกี่ยวมือถือขณะร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง?

 • แนะนำให้พกแบตเตอร์รี่สำรอง ในขณะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะมือถืออาจแบตหมดได้
 • แนะนำให้ปิดไวไฟ และใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือเท่านั้น
 • ขณะวิ่งท่านสามารถพักหน้าจอได้เพื่อประหยัดพลังงาน โดยแอปจะสั่นเตือนเมื่อท่านวิ่งเข้ามาใกล้จุด Check-point ในแต่ละจุด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มือถือของคุณชาร์จเต็มแล้ว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS / ตำแหน่งมือถือของคุณเปิดอยู่
 • แนะนำให้ใช้กระเป๋าใส่มือถือแบบคาดเอวหรือแบบคาดหัวไหล่ในขณะเล่น

หากแอปพลิเคชั่นของฉันขัดข้อง / แอปพลิเคชั่นของฉันหยุดทำงาน ฉันควรทำอย่างไรดี?

 • ขั้นแรกให้ลองปิดแอปพลิเคชั่นของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง แอปนำคุณกลับไปที่หน้าแรกหรือกลับเข้าสู่ภารกิจในปัจจุบันของคุณ
 • หากคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเวอร์ชันล่าสุดใหม่โดยตรงจากแอปสโตร์

หากมีคำถามหรือปัญหาเพิ่มเติมควรทำอย่างไร?

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์: 0 2957 58800 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

Email : amazingthailandcityrun@gmail.com 

Facebook : Amazing Thailand City Run 

แจ้งให้เราทราบปัญหาที่คุณพบและเราจะแก้ไขโดยเร็วที่สุด